Ogłoszenie z dnia 2010-07-29 - Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży
Data wydania 2010-07-29
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Nieruchomość składająca się z działek nr 66 o pow. 10216 m2, oraz 69 o pow. 2801 m2 położona jest w obrębie ewidencyjnym 0014-Konopki gm. Radziłów. W skład działki nr 66 wchodzą następujące użytki gruntowe: grunty orne RIVb o pow. 3895 m2, pastwiska trwałe Ps IV o pow. 3806 m2, pastwiska trwałe PS V o pow. 2028 m2, grunty orne IVa o pow. 487 m2. W skład działki nr  69 wchodzą pastwiska trwałe Ps V o pow. 2801 m2. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19 940 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. Zbycie gruntu realizowane będzie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy

Cena nieruchomości wynosi 33 100,00 zł. (zbycie  nieruchomości jest zwolnione z podatku Vat na postawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług( Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Osoby, którym przysługuje pier- wszeństwo w na byciu nierucho- mości na podsta- wie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo- darce nierucho- mościami mogą składać wnioski o jej wy kup do dnia    11 sierpnia 2010r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2010-08-10

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2010-11-15

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2010-08-10