Ogłoszenie z dnia 2010-07-23 - Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
Data wydania 2010-07-23
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Radziłów
Nr 57 /2010 z dnia 23 lipca 2010 r.

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek nr 1650, 1653/1, 1653/3, 1603/2 na sprzedaż działki nr 1653/2 o pow. 112 mkw położonej w Radziłowie w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe tereny rekreacyjne -wypoczynkowe Bz o pow. 112 mkw. Teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 222 poz. 2165, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług dla ludności z wykluczeniem usług uciążliwych. Stan prawny działki uregulowany został w KW Nr 21270, zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość wolna jest od ciężarów, długów, oraz zabezpieczeń bankowych. Teren nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza gruntu wynosi 3190,30 zł. (słownie trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych,30/100, w tym podatek Vat wg. stawki 22% ). Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 24 sierpnia 2010 r. o godz. 11.30 i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 320,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 18 sierpnia 2010 r. do godz. 14.00.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
 

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 20 lipca 2010 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-07-23

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-07-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-07-23