Ogłoszenie z dnia 2010-07-12 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w m. Borawskie Awissa

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w m. Borawskie Awissa
Data wydania 2010-07-12
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w m. Borawskie Awissa” w ramach zadania zamieszczonego w BZP nr 174154, data zamieszczenia 18-06-2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO”
  Mariusz Buziewicz
  Popowo 9 A
  19-200 Grajewo

  Uzasadnienie wyboru:
  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
   
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

  Oferta nr I złożona przez Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO”
  Mariusz Buziewicz
  Popowo 9 A
  19-200 Grajewo
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt.

  Oferta nr II złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „ KOP-TRANS”
  Waldemar Modzelewski
  Łosewo 16
  19-200 Grajewo
  Liczba punktów w kryterium cena 379,28 pkt.
  Łączna liczba punktów 379,28 pkt.
   
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty
   
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 12-07-2010 r.

  Środki ochrony prawnej
   
 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-07-12

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-07-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-07-12