Ogłoszenie z dnia 2010-07-08 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2010-07-08
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2, art. 96 i art. 97 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w dniu 8 lipca 2010r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej o klasie drogi zbiorczej Nr 1834B Dusze – Racibory – Radziłów na odcinku w miejscowości Racibory w km 15+100÷15+950 oraz na odcinku w miejscowości Radziłów w km 17+340÷18+590

 
 

Inwestycja będzie realizowana na działce o nr ewidencyjnym 355 oraz na części działek nr 110/2; 110/4; 110/7 w obrębie wsi Racibory oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 977, 1460 oraz na części działek nr: 914; 1158; 1167; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1179/1; 1179/2; 1180; 1181; 1184/3; 1182; 1183; 1184/2; 1185/1; 1185/2; 1186; 1187; 1303; 1316; 1319; 1320; 1322; 1324; 1325; 1374/2; 1375; 1376; 1377; 1378; 1380; 1381/1; 1381/2; 1382; 1383; 1384; 1385; 1386; 1388/3; 1388/4; 1453; 1461; 1457; 1458; 1462; 1608 w obrębie miejscowości Radziłów.

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

 

 Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-07-14

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-07-14

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-07-14