Ogłoszenie z dnia 2010-06-15 - Obwieszczenie - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tytuł Obwieszczenie - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Data wydania 2010-06-15
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Radziłów 2010-06-15

Gk 7624-9/10

O B W I E S Z C Z E N I E
Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.),

z a w i a d a m i a m,

że w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej o klasie drogi zbiorczej nr 1834B na odcinku w miejscowości Racibory w km 15+100÷15+950 oraz na odcinku w miejscowości Radziłów w km 17+340÷18+590” obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 355 i części działek nr 110/2; 110/4; 110/7 w obrębie Racibory, oraz działki o nr ewidencyjnych 977, 1460 a także części działek nr 914; 1158; 1167; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1179/1; 1179/2; 1180; 1181; 1184/3; 1182; 1183; 1184/2; 1185/1; 1185/2; 1186; 1187; 1303; 1316; 1319; 1320; 1322; 1324; 1325; 1374/2; 1375; 1376; 1377; 1378; 1380; 1381/1; 1381/2; 1382; 1383; 1384; 1385; 1386; 1388/3; 1388/4; 1453; 1461; 1457; 1458; 1462; 1608 w obrębie Radziłów zostało wydane w dniu 15 czerwca 2010 r, Postanowienie Nr Gk 7624-9/10, w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść zażalenie na w/w postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

W Ó J T

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-06-21

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-06-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-06-21