Ogłoszenie z dnia 2010-06-08 - Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży
Data wydania 2010-06-08
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka nr 99/12 o pow. 837 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym 0020-Mścichy gm. Radziłów zabudowanej budynkiem parterowym, nie podpiwniczonym z dachem dwu spadowym, krytym eternitem (po zlikwidowanej hydroforni, budynek nie jest połączony z ujęciem wody, może być wykorzystywany jako gospodarczy). W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe: tereny zabudowane inne BI o pow. 837 m2. Nieruchomość opisa- na jest w KW Nr 19910 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. Zbycie gruntu realizowane będzie w trybie zamiany nieruchomości.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zago- spodarowania przestrzennego natomiast zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Nr Gk.7331-23/08 z dnia 29 lipca 2008r, zgodnie z którą część działki nr 99/7 przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i określono zasady jej wydzielenia,

Cena nieruchomo- ści wynosi 14 202,00 zł. (zbycie  nieruchomości jest zwolnione z podat ku Vat na postawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług( Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Osoby, którym przysługuje pier- wszeństwo w na byciu nierucho- mości na podsta- wie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie ruchomościami mogą składać wnioski o jej wy kup do dnia 20 lipca  2010r.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-08-10

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-08-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-08-10