Ogłoszenie z dnia 2010-06-08 - Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży
Data wydania 2010-06-08
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka nr 1653/1 o pow. 113 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym 0024 - Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe ( tereny rekreacyjne  wypoczynkowe Bz o pow. 113 m2) Nieruchomość opisana jest w KW Nr 21270 jako wolna jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. Sprzedaż gruntu realizowana będzie w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonym  Uchwałą Rady Gminy Radziłów  Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodaro- wania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Podlaskiego Nr 222 poz. 2165, przeznaczony jest pod  zabudowę mieszkaniową jedno- rodzinną z dopuszczeniem usług  dla ludności z wykluczeniem usług uciążliwych.

Cena działki wynosi 3204,94 zł. ( w tym  577,94 zł  Vat  wg.   stawki 22%)

Osoby, którym przysłu guje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru- chomościami mogą składać wnioski o jej wykup do dnia 20 lipca 2010r

2

Działka oznaczona nr 1653/2 o pow. 112 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym  0024-Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe - tereny rekreacyjne  wypoczynkowe Bz o pow. 112 m2. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 21270 jako wolna jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. Sprzedaż gruntu realizowana będzie w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonym  Uchwałą Rady Gminy Radziłów  Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospoda- rowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Podlaskiego Nr 222 poz. 2165, przeznaczony jest pod  zabudowę mieszkaniową jedno rodzinną z dopuszczeniem usług  dla ludności z wykluczeniem usług uciążliwych.

Cena działki wynosi 3190,30 zł. ( w tym  575,30 zł  Vat  wg.  stawki 22% )

Osoby, którym przy-sługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-nia 1997 r. o gospodar ce nieruchomościami mogą składać wnioski o jej wykup do dnia 20 lipca  2010r

3

Działka nr 1653/3 o pow. 112 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym 0024-Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- tereny rekreacyjne  wypoczyn- kowe Bz o pow. 112 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr 21270 wolna jako od ciężarów, długów i zabezpie czeń bankowych. Sprzedaż gruntu realizowana będzie w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzo nym  Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06
z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 222 poz. 2165, przeznaczony jest pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z dopuszczeniem usług  dla ludności z wykluczeniem usług uciążliwych.

Cena działki wynosi 3190,30 zł. ( w tym  575,30 zł  Vat  wg.  stawki 22% ).

Osoby, którym przysługuje pierwsze ństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o jej wykup do dnia 20 lipca 2010r

4

Działka nr 1490/2 o pow. 110 m2, położona jest w obrębie ewidencyjnym 0024- Radziłów. W skład działki wchodzą tereny rekreacyjne  wypoczynkowe Bz o pow. 110 m2. Nieruchomość opisana jest w KW Nr 21270 jako wolna od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. Sprzedaż gruntu realizowana będzie w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonym  Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospoda- rowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje wództwa Podlaskiego Nr 222 poz. 2165, przeznaczony jest pod  zabudowę mieszkaniową jedno rodzinną z dopuszczeniem usług  dla ludności z wykluczeniem usług uciążliwych.

Cena działki wynosi 3158,58 zł. ( w tym  569,58 zł  Vat  wg.  stawki 22% ).

Osoby, którym przysługuje pierwsze ństwo w nabyciu nierucho mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nie- ruchomościami mogą składać wnioski o jej wykup do dnia 20 lipca 2010r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-08-10

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-08-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-08-10