Ogłoszenie z dnia 2010-05-27 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy”

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy”
Data wydania 2010-05-27
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy” zamieszczonego w BZP nr 96047 data zamieszczenia 23-04-2010 r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Usługi Ogólnobudowlane
  Eugeniusz Chrostowski
  ul. Konopska 38
  19-200 Grajewo

  Uzasadnienie wyboru:

  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów

  Oferta nr I złożona przez PBO BUD-MAX Jarosław Barankiewicz ul. Targowa 12 19-200 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 371,76 pkt.
  Łączna liczba punktów 371,76 pkt.

  Oferta nr II złożona przez PHU MASPOL Andrzej Masalski ul. Rzemieślnicza 12 16-400 Suwałki.
  Liczba punktów w kryterium cena – 339,76 pkt.
  Łączna liczba punktów 339,76 pkt.

  Oferta nr III złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Szczuka” ul. Suwalska 62 19-300 Ełk.
  Liczba punktów w kryterium cena 335,20 pkt.
  Łączna liczba punktów 335,20 pkt.

  Oferta nr IV złożona przez „KOLBUD” Spóła Jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy ul. Wojska Polskiego 46 18-500 Kolno.
  Liczba punktów w kryterium cena 387,44 pkt.
  Łączna liczba punktów 387,44 pkt.

  Oferta nr V złożona przez PPUH TER-BUD Ryszard Górski ul. Kolonia 2 19-300 Ełk.
  Liczba punktów w kryterium cena 343,04 pkt.
  Łączna liczba punktów 343,04 pkt.

  Oferta nr VI złożona przez Usługi Ogólnobudowlane Eugeniusz Chrostowski ul. Konopska 38 19-200 Grajewo
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 27 maja 2010 r.

  Środki ochrony prawnej
 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-05-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-05-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-05-27