Ogłoszenie z dnia 2010-05-20 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem”

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania - „Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem”
Data wydania 2010-05-20
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Radziłów 20-05-2010 r.

ZP.341-8/3/10

Do wiadomości

Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Dostawa koparko-ładowarki wraz z osprzętem ” w ramach zadania „ Usprawnienie gospodarki odpadami na terenie gminy Radziłów” zamieszczonego w BZP nr 105297, data zamieszczenia 30-04-2010r.

 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Interhandler Sp. z o. o
  ul. Wapienna 6
  87-100 Toruń


  Uzasadnienie wyboru:

  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów

  Oferta nr I złożona przez Interhandler Sp. z o. o ul. Wapienna 6 87-100 Toruń.
  Liczba punktów w kryterium cena 400,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 400,00 pkt.

  Oferta nr II złożona przez VOLVO Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o Aleja Katowicka 215 05-831 Młochów.
  Liczba punktów w kryterium cena – 381,36 pkt.
  Łączna liczba punktów 381,36 pkt.

  Oferta nr III złożona przez Bergerat Monnoyeur CAT Oddział /ul. Suwalska 84 19-300 Ełk
  Liczba punktów w kryterium cena 330,44 pkt.
  Łączna liczba punktów 330,44 pkt.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
   
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
   
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 20 maja 2010 r.

  Środki ochrony prawnej
   
 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-05-20

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-05-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-05-20