Ogłoszenie z dnia 2010-05-18 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania
Data wydania 2010-05-18
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Radziłów 18-05-2010 r.

ZP.341-5/3/10

Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą " Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach Awissa”” – I etap." zamieszczonego w BZP nr 79735, data zamieszczenia 09-04-2010

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  Firma” Ramis” Wiesław Miarnowski
  Grota-Roweckiego 38
  15- 174 Białystok.
  Uzasadnienie wyboru:
  Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem ceny, oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów

  Oferta nr I
  złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „SONTEX” sc Robert i Krystyna Wołosiewicz
  ul. Skandynawska 1
  15-611 Białystok.
  Liczba punktów w kryterium cena 110,85 pkt.
  Łączna liczba punktów 110,85 pkt. .

  Oferta nr II
  złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Tadeusz Kowalewski
  ul. Gołdapska 16/55
  19-400 Olecko.
  Liczba punktów w kryterium cena – 185,73 pkt.
  Łączna liczba punktów 185,73 pkt.

  Oferta nr III złożona przez Firma „RAMIS” Wiesław Miarnowski
  ul. Grota –Roweckiego 38
  15-174 Białystok
  Liczba punktów w kryterium cena 300,00 pkt.
  Łączna liczba punktów 300,00 pkt.

  Oferta nr IV złożona przez PHU UNIROL Dorota Kulikowska
  ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 13
  19-203 Grajewo.
  Liczba punktów w kryterium cena 172,35 pkt.
  Łączna liczba punktów 172,35 pkt.
 3. W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta wykonawcy UAB „NIVELSTA” ul. Pramones 9, LT-62175 Alytus Litwa na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. W prowadzonym postępowaniu wykluczono wykonawcę UAB " Nivelsta" ul. Pramones 9, LT-62175 Alytus, Litwa, " na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, wezwał Wykonawcę (pismem z dnia 05 maja 2010r. ) do uzupełnienia brakujących dokumentów tj. odpowiednich oświadczeń stanowiących załączniki do SIWZ ; pisemnego zobowiązania do współpracy na czas wykonywania zamówienia osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika robót w „ Wykazie osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” oraz dokumentu w języku polskim potwierdzającym posiadanie zdolności finansowej określonej w dziale VI pkt. 1 ppkt.3 SIWZ.
  W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14-05-2010r. Zamawiający nie otrzymał w/w dokumentów.
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. poczynając od 18 maja 2010 r. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-05-21.

  Środki ochrony prawnej

 6. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

  Działając zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wzywam do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia pisemnie w dniu otrzymania nr. faksu 086 2737110

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-05-18

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-05-18

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-05-18