Ogłoszenie z dnia 2010-05-15 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data wydania 2010-05-15
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Radziłów 2010.05.18

Gk. 7624-9 /10

Z A W I A D O M I E N I E O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r),
z a w i a d a m i a m
że w dniu 18 maja 2010 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19 – 203 Grajewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej o klasie drogi zbiorczej nr 1834 B będzie wykonywana na odcinku w miejscowości Racibory w km 15+100÷15+950, oraz na odcinku w miejscowości Radziłów w km 17+340÷18+590.”
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3a w godz. od 7 30 do 15 45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.
Ponadto stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zwrócono sie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Grajewie ul. Plac Niepodległości 12, 19 – 200 Grajewo i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży ul. Nowa 2, 18 – 400 Łomża, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U .Nr 199, poz. 1227).
Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Wójt Gminy Radziłów

Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gmin Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-06-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-06-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-06-17