Ogłoszenie z dnia 2010-04-01 - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Tytuł Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Data wydania 2010-04-01
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

 

Radziłów 2010-04-01

Gk 7624-5/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.),

z a w i a d a m i a m,

że w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B w miejscowości Łoje - Awissa”, obejmującego swoim zakresem działki
nr:1483, 1484 stanowiące pas drogowy, oraz części działek prywatnych zajętych pod pas drogowy nr 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1469, 1471, 1473, 1475, 1481, 1519, w obrębie Łoje –Awissa,
zostało wydane w dniu
1 kwietnia 2010 r, Postanowienie Nr Gk 7624-5/10, w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził
brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój
nr 3
a, oraz mają prawo wnieść zażalenie na w/w postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

          Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Radziłów,
a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 

W Ó J T

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-04-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-04-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-04-07