Ogłoszenie z dnia 2010-03-25 - Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów o zakończeniu postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa

Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów o zakończeniu postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa
Data wydania 2010-03-25
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Radziłów 2010.03.25

Gk. 7624-1 /10

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW
o zakończeniu postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa

Zgodnie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Państwa Alicji i Kazimierza Mikuckich zam. Mikuty 6, 19 – 213 Radziłów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w systemie ściołowym o pojemności 50 DJP, wraz z infrastrukturą rolniczą –płytą obornikową o pow. 60 m2 w gospodarstwie o docelowej obsadzie około 56 DJP na terenie obejmującym działkę oznaczoną nr 5/1 w miejscowości Mikuty, stanowiącym własność Wnioskodawców

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi do 3 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy

 mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-03-26

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-26

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-03-26