Ogłoszenie z dnia 2010-03-16 - Obwieszczenie Wójta Gminy Przytuły o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie drogi dojazdowej do pól i łąk

Tytuł Obwieszczenie Wójta Gminy Przytuły o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie drogi dojazdowej do pól i łąk
Data wydania 2010-03-16
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Przytuły

O B W I E S C Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   P R Z Y T U Ł Y

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie drogi dojazdowej do pól i łąk

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży Nr S-KO. 0814/DP/304/2010 z dnia 2 marca 2010 r., informuje, że na wniosek inwestora Gminy Radziłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą:
"Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w miejscowości Borawskie - Awissa, w miejscowości Borawskie - Awissa Kolonia".

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obejmującym drogę gminną położoną w obrębie ewidencyjnym Borawskie - Awissa Kolonia gm. Radziłów: dz. nr 190, 201, 202; Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk będzie polegała na ułożeniu warstwy odcinającej z piasku w miejscu widocznych nierówności podłużnych, na wyrównaniu istniejącej nawierzchni brukowej kruszywem naturalnym, na wykonaniu dolnej i górnej warstwy nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na odcinku drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej żwirem, na ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego w m. Borawskie - Awissa na odcinku o nawierzchni brukowej w km 0+020÷1+020 km, uzupełnienie poboczy pospółką na odcinku bitumicznym, wykonanie wjazdów do posesji z betonu asfaltowego w m. Borawskie, wykonaniu nawierzchni żwirowej na zjazdach na drogi polne i pola.

W ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 4 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Doręczenie zawiadomienia uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Obwieszczenie zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 16 marca 2010r. do dnia 6 kwietnia 2010r.

Wójt Gminy Przytuły
Krzysztof Jan Polkowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-03-19

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-03-19