Ogłoszenie z dnia 2010-03-05 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Tytuł Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Data wydania 2010-03-05
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1056/16 o pow. 3044 mkw położonej w Radziłowie w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: grunty orne RIVa – 466 mkw, RIVb – 1731 mkw, RV – 847 mkw. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 222 poz. 2165, przeznaczona jest pod tereny rolnicze w stanie istniejącym grunty orne, łąki i pastwiska.

Stan prawny działki uregulowany został w KW Nr 19 825, zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość wolna jest od ciężarów, długów, oraz zabezpieczeń bankowych. Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, z możliwością uzbrojenia nieruchomości w energię elektryczną, wodę i kanalizację sanitarną

Cena wywoławcza gruntu wynosi 7 966 zł

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 6 kwietnia 2010r.
o godz. 11oo i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U Nr 207, poz. 2108). W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 1000,00 zł na konto Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 30 marca 2010r. do godz. 14oo. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 28 grudnia 2009 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia. Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-03-05