Ogłoszenie z dnia 2010-03-05 - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Tytuł Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Data wydania 2010-03-05
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Radziłów 2010.03.04

Gk. 7624-1 /10

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Zgodnie z art. art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Radziłów toczy sie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w systemie ściołowym o pojemności 50 DJP, wraz z infrastrukturą rolniczą –płytą obornikową o pow. 60 m2 w gospodarstwie o docelowej obsadzie około 56 DJP na terenie obejmującym działkę oznaczoną nr 5/1 w miejscowości Mikuty, stanowiącym własność Wnioskodawców Państwa Alicji i Kazimierza Mikuckich zam. Mikuty 6, 19 – 213 Radziłów.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Organem właściwym do wydania ww. decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Radziłów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie, oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży są organami właściwymi do wydania opinii w sprawie.

 

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z Postanowieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 4/O/NZ/2010, z dnia 25 stycznia 2010r., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziały Spraw Terenowych w Łomży ul. Nowa 2, 18 – 400 Łomża, RDOŚ-20-WST II-66130/5/10/rś z dnia 12 stycznia 2010r., oraz Postanowieniem Wójta Gminy Radziłów Gk 7624- 1/10 z dnia 3 lutego 2010 r.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 34 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z art. 35 ustawy.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Wójt Gminy
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-03-05