Ogłoszenie z dnia 2010-03-03 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data wydania 2010-03-03
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Radziłów 2010.03.03

Gk. 7624- /10

O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A G M I N Y R A D Z I Ł Ó W
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r),

z a w i a d a m i a

że w dniu 1 marca 2010 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19 – 203 Grajewo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej o klasie drogi lokalnej nr 1836 B na odcinku w miejscowości Łoje-Awissa na działkach o nr ewidencyjnych 1483, 1484, oraz na częściach działek nr 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1469,1471, 1473, 1475, 1481, 1519 w obrębie Łoje-Awissa .gm. Radziłów.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów w pokoju nr 3a w godz. od 7 30 do 15 45 można zapoznać się z wnioskiem Inwestora i zgłosić swoje uwagi.

Ponadto stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zwrócono sie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Grajewie ul. Plac Niepodległości 12, 19 – 200 Grajewo i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży ul. Nowa 2, 18 – 400 Łomża, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U .Nr 199, poz. 1227). Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony, oraz Ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-03-04

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-04

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-03-04