Ogłoszenie z dnia 2010-03-02 - Zarządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim

Tytuł Zarządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim
Data wydania 2010-03-02
Podmiot ogłaszający Wojewoda Podlaski
ZARZĄDZENIE NR 15/2010
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 2 marca 2010 r.
 

w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim

 
 
 

   Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) zarządza się, co następuje:

 

 § 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz poszczególnych rad powiatów i rad gmin województwa podlaskiego na kadencję 2010 – 2014 według załącznika do zarządzenia.

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 
WOJEWODA PODLASKI
/-/ Maciej Żywno

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-03-23

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-03-23