Ogłoszenie z dnia 2010-02-22 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Tytuł Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2010-02-22
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Gk 7624-16/09/10

Radziłów 22.02.2010r.

Z A W I A D O M I E N I E
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Pana Marka Łojewskiego, zam. Racibory 20, 19 – 213 Radziłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na obory dla bydła o obsadzie 60 DJP w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą tj. zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 600 m3, zbiornikiem na ścieki komunalne o poj. 10 m3 oraz budowie płyty silosowej o powierzchni 200 m3 ze zbiornikiem na ścieki z zakiszanej masy opoj. 6 m3 na terenie istniejącej zabudowy zagrodowej zwartej obejmującej części działek nr 78/3, 78/1, 78/2, 77, we wsi Racibory gm. Radziłów.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi do 3 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-03-26

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-26

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-03-26