Ogłoszenie z dnia 2009-12-31 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2009-12-31
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Gk 7624-19/09

Radziłów 2009.12.31 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami,

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Gminy Radziłów w dniu 1 grudnia 2009r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej pod nazwą „ Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w msc. Łoje - Awissa” obejmującej działki nr 540,541, 463.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-01-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-01-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-01-08