Ogłoszenie z dnia 2009-12-29 - OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

Tytuł OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
Data wydania 2009-12-29
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa – km 18+404 drogi powiatowej nr 1834B."

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 29 grudnia 2009r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa – km 18+404 drogi powiatowej nr 1834B."

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Działki nr ewid. 884, 1618, 1560, 888, 957, 977 - obręb ewid. Radziłów.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 884 o pow. 0,1043ha na działki:

a). 884/1 o powierzchni 0,0057ha

b). 884/2 o powierzchni 0,0986ha

Działka nr ewid. 888 o pow. 1,2565ha na działki:

a). 888/2 o powierzchni 0,0215ha

b). 888/1 o powierzchni 1,2350ha

Działka nr ewid. 1560 o pow. 0,6728ha na działki:

a). 1560/1 o powierzchni 0,0026ha

b). 1560/2 o powierzchni 0,6702ha

- obręb ewid. Radziłów,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

Z up. Starosty
Mariusz Mikielski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-12-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-12-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-12-29