Ogłoszenie z dnia 2009-12-29 - O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tytuł O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Data wydania 2009-12-29
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r),

z a w i a d a m i a m,

że w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w msc. Łoje - Awissa”. Realizacja inwestycji będzie obejmowała swoim zakresem działki nr 540, 541, 463 zostało wydane w dniu 29 grudnia 2009r, Postanowienie Nr Gk 7624-19/09, w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój  nr 3a, oraz mają prawo wnieść zażalenie na w/w postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.
Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie

w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Radziłów,
 a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

W Ó J T
     mgr inż. Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-12-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-12-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-12-29