Ogłoszenie z dnia 2009-12-28 - ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Tytuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Data wydania 2009-12-28
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Zgodnie z art. art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Radziłów toczy sie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory w systemie bezściełowym o pojemności 60 DJP, wraz z infrastrukturą rolniczą – zbiornikiem na gnojowicę o poj. 600 m3, szambem na ścieki komunalne o poj. 10 m3, a także silosem na kiszonkę o poj. 200 m3, wraz ze zbiornikami na odcieki z zakiszanej masy o poj. łącznej 16 m3w gospodarstwie o docelowej obsadzie około 60 DJP na terenie obejmującym działki oznaczone nr 77, 78/1, 78/2, 78/3 w miejscowości Racibory, stanowiącym własność Wnioskodawcy. (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 23 listopada 2009r., dla którego w dniu 23 grudnia 2009 r. został złożony Raport o oddziaływaniu na środowisko.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Radziłów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie, oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku są organami właściwymi do wydania opinii w sprawie.
 Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z Postanowieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 55/O/NZ/2009, z dnia 11 grudnia 2009r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku RDOŚ-20-WSTII-66130/1/09/md z dnia 4 grudnia 2009r., oraz Postanowieniem Wójta Gminy Radziłów Gk 7624- 16/00 z dnia 14 grudnia 2009r.
Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 34 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy). Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia zgodnie z art. 35 ustawy.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Wójt Gminy
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-12-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-12-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-12-28