Ogłoszenie z dnia 2009-12-15 - Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów i Łoje-Awissa

Tytuł Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów i Łoje-Awissa
Data wydania 2009-12-15
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Radziłów: Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów i Łoje-Awissa
Numer ogłoszenia: 244183 - 2009; data zamieszczenia: 15.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213663 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie awaryjnego zasilania stacjiuzdatniania wody w miejscowości Radziłów i Łoje-Awissa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i montaż dwóch agregatów prądotwórczych spalinowych , w obudowie wyciszonej do pracy automatycznej wraz z wykonaniem wiaty pod montowane agregaty oraz wykonaniem niezbędnych robót elektrycznych związanych z podłączeniem agregatów na stacjach uzdatniania wody: Radziłów agregat prądotwórczy o parametrach nie gorszych niż typ ZE6CT 107/13/6/1 o mocy 85kVA/68kW Łoje Awissa agregat prądotwórczy o parametrach nie gorszych niż typ ZE6CT 107/13/5/1 o mocy 85kVA/68kW Wiata powinna być wykonana z kształtowników stalowych pokrytych blachą powlekaną w kolorze ceglastym (dotyczy dachu i ścian wiaty)...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.10.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 121900.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Agregaty PEX-POL PLUS Janusz Kania, ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 121900.00
  • Oferta z najniższą ceną: 121900.00 oferta z najwyższą ceną: 155491.00
  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-12-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-12-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-12-17