Ogłoszenie z dnia 2009-12-07 - Radziłów: Udzielenie kredytu bankowego na inwestycje drogowe.

Tytuł Radziłów: Udzielenie kredytu bankowego na inwestycje drogowe.
Data wydania 2009-12-07
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Radziłów: Udzielenie kredytu bankowego na inwestycje drogowe.
Numer ogłoszenia: 233055 - 2009; data zamieszczenia: 04.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218281 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu bankowego na inwestycje drogowe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 1 001 388,00 zł (słownie: jeden milion jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem zł ) na okres 6 lat, który Gmina Radziłów przeznaczy na sfinansowanie przedsięwzięcia drogowego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 224553.57 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spóła Akcyjna, ul.Puławska 15, 02-515 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 224553.57
  • Oferta z najniższą ceną: 224553.57 oferta z najwyższą ceną: 224553.57
  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-12-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-12-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-12-07