Ogłoszenie z dnia 2009-12-07 - Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia ścieków w miejscowości Klimaszewnica

Tytuł Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia ścieków w miejscowości Klimaszewnica
Data wydania 2009-12-07
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Radziłów: Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia ścieków w miejscowsci Klimaszewnica.
Numer ogłoszenia: 233737 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165587 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, faks 086 2737111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnia ścieków w miejscowsci Klimaszewnica..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej : sieć kanalizacyjna z rur PE 90x5,4 mm, PE 100,PN 10 SDR 17 - kanał tłoczny - 304 m sieć kanalizacyjna z rur PVC DN 200 mm - 3379 m sieć kanalizacyjna z rur PVC DN 160 mm - 433 m przepompownia ścieków - 1 szt. Budowa oczyszczalni ścieków typu BIOVAC o przepustowości 80 m3/dobę wraz z zagospodarowaniem terenu ( pompowania, zbiornik retencyjny, budynek oczyszczalni ścieków, zbiornik koagulantu, stanowisko kontenera, wylot do odbiornika, fundament pod agregat, uzbrojenie terenu w tym kanalizacja, wodociąg energia, ogrodzenie terenu, zieleń, chodniki, dojazd)...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.25.21.27-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1791943.19 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wodociągi Wiejskie Sp. z o. o., ul. Akademicka 18, 18-402 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1791943,19
  • Oferta z najniższą ceną: 1791943,19 oferta z najwyższą ceną: 3135785,88
  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-12-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-12-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-12-07