Ogłoszenie z dnia 2009-12-02 - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Tytuł OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
Data wydania 2009-12-02
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 1 grudnia 2009r. żądanie Gminy Radziłów wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w msc. Łoje - Awissa”. Realizacja inwestycji będzie obejmowała swoim zakresem działki nr 540, 541, 463
Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia ( tj. do 29 grudnia 2009r ) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a godzinach 7. 30-15. 45 w pokoju nr 3a.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U .Nr 199, poz. 1227), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego w dniu 4 sierpnia 2009r. zwrócono się do:
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży, 
-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Pl. Niepodległości 12 ,19-200 Grajewo
o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia.

 

                                    Wójt Gminy
                                mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-12-02

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-12-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-12-02