Ogłoszenie z dnia 2009-12-02 - Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania

Tytuł Zawiadomienie(ogłoszenie) o wyniku postępowania
Data wydania 2009-12-02
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Udzielenie kredytu bankowego na inwestycje drogowe.”  zamieszczonego  w BZP nr 218281, data zamieszczenia 23-11-2009r..               

                                              

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) zawiadamiam:

  1. w/w postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez  Centrum Korporacyjne w Łomży Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Białymstoku w imieniu i na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego  Sp. Akcyjna ul. Puławska 15  02-515 Warszawa
  2. oferta spełnia warunki postawione w SIWZ i otrzymała najwyższą liczbę punktów
Oferta nr I
 

Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Centrum Korporacyjne w Łomży ul. Niemcewicza 4, 18-400 Łomża 

Liczba punktów w kryterium cena – 400,00 pkt.

Łączna liczba punktów 400,00 pkt.

W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty .

W prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-12-02

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-12-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-12-02