Ogłoszenie z dnia 2009-11-10 - OBWIESZCZENIE

Tytuł OBWIESZCZENIE
Data wydania 2009-11-10
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Radziłów 2009.11.10

Gk 7624-12`/09

O B W I E S Z C Z E N I E

                Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2, art. 96 i art. 97 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam,

że w dniu 10 listopada 2009r wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,, Budowa liniowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi nie będącej magistralną w obrębie wsi Łoje - Awissa, Czachy i Brychy oraz sieci wodociągowej nie będącej magistralną w msc. Łoje – Awissa”. Realizacja inwestycji będzie obejmowała swoim zakresem :

- obręb ewidencyjny: Łoje - Awissa gm. Radziłów (sieć wodociągowa i kanalizacyjna): dz. nr: 384, 365, 363, 362, 360, 359, 356, 355, 354, 352, 351/2, 350, 368, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 318/1, 296/2, 312, 303/2, 319, 322, 324, 328, 332, 336, 337, 340, 341, 344, 345, 348, 349, 392/2, 401/1, 401/2, 402, 439, 303/1, 303/2, 425, 428, 429, 433/1, 444, 529, 404, 439, 304/1

- obręb ewidencyjny: Czachy gm. Radziłów (sieć kanalizacyjna) dz. nr: 46, 34/1, 9, 8, 7, 55, 52, 51, 48, 47, 6, 5, 4, 3/1, 3/2, 59, 60, 58, 57, 56, 34/2,

- obręb ewidencyjny: Brychy, gm. Radziłów (sieć kanalizacyjna) dz. nr: 104, 103, 68, 64, 61, 60, 58, 54, 125, 117, 131, 114, 112, 110, 107, 106, 105,

- obręb ewidencyjny: Pluty, gm. Jedwabne (sieć kanalizacyjna) dz. nr 51, 54

                Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

                Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu realizacji inwestycji. 

W Ó J T                    

mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-11-10

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-03-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-11-10