Ogłoszenie z dnia 2009-11-10 - OBWIESZCZENIE

Tytuł OBWIESZCZENIE
Data wydania 2009-11-10
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

adziłów 2009.11.10

Gk 7624-13/09

O B W I E S Z C Z E N I E

                Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2, art. 96 i art. 97 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Zawiadamiam że w dniu 10 listopada 2009r wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,, ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835 B Chrzanowo – Wypychy- Dusze” na działkach pasa drogowego o numerach ewidencyjnych 51/1, 51/2, oraz na części działek o nr ewidencyjnym 2, 4, 58, 59 w obrębie miejscowości Wypychy, a także na działce o nr 66 i części działek nr 40, 56 w obrębie m. Dusze-Dębówka, polegającego na –

-  usunięciu istniejącego zakrzaczenia

-  wykonaniu górnej warstwy z kruszywa naturalnego,

-  wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach jezdni

-     ułożeniu warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

-    uzupełnieniu korpusu drogowego

-    wykonaniu 3 przepustów z tworzyw sztucznych pod drogą

-    wykonaniu przepustów zjazdowych z rur z tworzyw sztucznych

-    uzupełnieniu poboczy pospółką.

-    ustawieniu krawężników betonowych w m. Wypychy

-    wykonaniu chodników z kostki betonowo-brukowej szarej

-    wykonaniu wjazdów bramowych w m. Wypychy z kostki betonowo-brukowej czerwonej

-    ustawieniu obrzeży betonowych w m. Wypychy.

                Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.

                Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu realizacji inwestycji.

  W Ó J T                  

 

  mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-11-10

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-11-10

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-11-10