Ogłoszenie z dnia 2009-10-28 - O B W I E S Z C Z E N I E

Tytuł O B W I E S Z C Z E N I E
Data wydania 2009-10-28
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 28 października 2009r wydana została decyzja Nr Gk 7331-1c/09 w sprawie umorzenia postępowania wszczętego w dniu 11 września 2009r. na wniosek Gminy Radziłów ul. Plac 500 –lecia 14, 19 – 213 Radziłów reprezentowanej przez Sekretarza Gminy Krystynę Jankowską, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetleniowej linii napowietrzno – kablowej nN 0,4 kV na terenie obejmującym działki oznaczone numerami 91, 52 i 50 w miejscowości Rydzewo –Piniążek, ponieważ stało się bezprzedmiotowe.
                Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.
                Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów,
a także w pobliżu realizacji inwestycji.
 

                                                                                                                    W Ó J T
                                                                                                    mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-10-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-10-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-10-28