Ogłoszenie z dnia 2009-10-28 - OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

Tytuł OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
Data wydania 2009-10-28
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823B na odcinku Rydzewo-Pieniążek” w km 2+430 ÷ 2+708; 2+724 ÷ 2+796.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 31 sierpnia 2009r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabruczna 4, 19-203 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823B na odcinku Rydzewo-Pieniążek” w km 2+430  ÷ 2+708; 2+724 ÷ 2+796. 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                   
Działki nr ewid. 33, 34, 21, 23, 24, 25, 27, 29 - obręb ewid. Rydzewo-Pieniążek.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 21 o pow. 1,8900ha na działki:

a). 21/1 o powierzchni 0,0035ha b). 21/2 o powierzchni 1,8865ha

Działka nr ewid. 23 o pow. 0,8800ha na działki:

a). 23/1 o powierzchni 0,2002ha b). 23/2 o powierzchni 0,6798ha

Działka nr ewid. 24 o pow. 0,5200ha na działki:

a). 24/1 o powierzchni 0,0479ha b). 24/2 o powierzchni 0,4721ha

Działka nr ewid. 25 o pow. 1,8900ha na działki:

a). 21/1 o powierzchni 0,0035ha b). 21/2 o powierzchni 1,8865ha

Działka nr ewid. 27 o pow. 0,3800ha na działki:

a). 27/1 o powierzchni 0,0097ha b). 27/2 o powierzchni 0,3703ha

Działka nr ewid. 29 o pow. 0,4100ha na działki:

a). 29/1 o powierzchni 0,0111ha b). 29/2 o powierzchni 0,3989ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738470,                  w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

                                                                                                                 Z up. Starosty
                                                                                                     Mariusz Mikielski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-10-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-10-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-10-28