Ogłoszenie z dnia 2009-10-19 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2009-10-19
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Gk 7624-13/09

    Radziłów 19.10.2009r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o zakończeniu postępowania

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

 

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835 B Chrzanowo – Wypychy- Dusze” na działkach pasa drogowego o numerach ewidencyjnych 51/1, 51/2, oraz na części działek o nr ewidencyjnym 2, 4, 58, 59 w obrębie miejscowości Wypychy, a także na działce o nr 66 i części działek nr 40, 56 w obrębie m. Dusze-Dębówka, polegającego na –

 

-  usunięciu istniejącego zakrzaczenia

 

-  wykonaniu górnej warstwy z kruszywa naturalnego,

 

-  wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach jezdni

 

-     ułożeniu warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

 

-    uzupełnieniu korpusu drogowego

 

-    wykonaniu 3 przepustów z tworzyw sztucznych pod drogą

 

-    wykonaniu przepustów zjazdowych z rur z tworzyw sztucznych

 

-    uzupełnieniu poboczy pospółką.

 

-    ustawieniu krawężników betonowych w m. Wypychy

 

-    wykonaniu chodników z kostki betonowo-brukowej szarej

 

-    wykonaniu wjazdów bramowych w m. Wypychy z kostki betonowo-brukowej czerwonej

 

-    ustawieniu obrzeży betonowych w m. Wypychy.”

 

 

 

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

                                                                                                          W ó j t   G m i n y            

 

                                                                                                mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-10-22

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-10-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-10-22