Ogłoszenie z dnia 2009-10-19 - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2009-10-19
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Gk 7624-12 /09

    Radziłów 19.10 2009r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o zakończeniu postępowania

 

 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

 

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

 

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoje –Awissa, Czachy, Brychy oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łoje - Awissa, obejmującego:

 

-obręb ewidencyjny: Łoje Awissa gm. Radziłów (sieć wodociągowa i kanalizacyjna): dz. nr: 393, 396, 397, 400, 433/2, 384, 365, 363, 362, 360, 359, 356, 355, 354, 352, 351/2, 350, 368, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 318/1, 296/2, 312, 303/2, 319, 322, 324, 328, 332, 336, 337, 340, 341, 344, 345, 348, 349, 392/2, 401/1, 401/2, 402, 439, 303/1, 303/2, 425, 428, 429, 433/1, 444, 529, 404, 439, 304/1

 

- obręb ewidencyjny: Czachy gm. Radziłów (sieć kanalizacyjna) dz. nr: 44, 45, 46, 34/1, 9, 8, 7, 55, 52, 51, 48, 47, 6, 5, 4, 3/1, 3/2, 59, 60, 58, 57, 56, 34/2,

 

- obręb ewidencyjny: Brychy, gm. Radziłów (sieć kanalizacyjna) dz. nr: 104, 103, 68, 64, 61, 60, 58, 54, 125, 117, 131, 114, 112, 110, 107, 106, 105,

 

- obręb ewidencyjny: Pluty, gm. Jedwabne (sieć kanalizacyjna) dz. nr 51, 54

 

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

                                                                                                          W ó j t   G m i n y           

 

                                                                                                mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-10-22

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-10-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-10-22