Ogłoszenie z dnia 2009-10-08 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2009-10-08
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 51 ust 2, art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam,
że w dniu 8 października 2009r wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,, Przebudowa ulicy Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” obejmującego działki nr 1147; 1148/1; 1148/3; 1453; 1459 i 1461 oraz części działek nr 914; 1138; 1163; 1164; 1165; 1170, 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1289; 1291/1; 1292/1; 1293; 1313; 1326; 1329/1; 1328/1; 1330; 1331/1; 1332/1; 1333; 1334; 1335; 1337; 1338; 1339/1; 1339/3; 1340/1; 1341; 1342; 1344; 1345; 1450; 1456; 1460 i 1465, 1346, 1569, 1349, 1351, 1354, 1361, 1366, 1367, 1370, 1372, 1326, 1325, 1323, 1321, 1318, 1317, 1314, 1457, 1312,  1454, 1286, 1283, 1281, 1277, 1340/2,1455”,
 Przebudowa ulic będzie polegała na rozbiórce istniejących chodników, poprawieniu odwodnienia ulic, na wybudowaniu trzech studni chłonnych na ulicy Nadstawnej, na wybudowaniu 2 studni chłonnych na ulicy Gumiennej; na budowie 10 sztuk studzienek ściekowych połączonych przykanalikiem ze studniami chłonnymi, na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach jezdni i w miejscu rozbiórki istniejącej nawierzchni, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu chodników z kostki brukowej grafitowej z zastosowaniem wzoru czerwonego, wykonaniu wjazdów do posesji z kostki brukowej czerwonej oraz wykonania parkingu na samochody osobowe przy ulicy Gumiennej z kostki brukowej grafitowej z zaznaczeniem stanowisk postojowych kostką brukową koloru czerwonego. Przedsięwzięcie obejmuje także przebudowę skrzyżowań ulicy Nadstawnej z ulicą Łomżyńską i Piękną oraz skrzyżowań ulicy Gumiennej z ulicą Karwowską i Piękną. Dodatkowo na ulicy Nadstawnej zostanie wybudowana nowa sieć wodociągowa o długości około 500 m oraz 40 sztuk przyłączy wodociągowych o długości około 450 m.
                Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w ciągu 14 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a, oraz mają prawo wnieść odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów.
                Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu realizacji inwestycji tj. ul Gumiennej.
 
                                                                                                                    W Ó J T
                                                                                                         mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-10-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-10-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-10-08