Ogłoszenie z dnia 2009-10-06 - Odp. na zapytanie - Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Klimaszewnica

Tytuł Odp. na zapytanie - Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Klimaszewnica
Data wydania 2009-10-06
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Urząd Gminy Radziłów informuje, iż na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007roku Nr 223, poz. 1655 z  późń. zm.) uległa zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Klimaszewnica ” zamieszczonego w BZP nr 165587 z dnia 29-09-2009.

ZMIANY W OGŁOSZENIU
2.1/ Zakres przedsięwzięcia :
1.    budowa sieci kanalizacji sanitarnej :
sieć kanalizacyjna z rur PE 90x5,4 mm, PE 100,PN 10 SDR 17 – kanał tłoczny - 304m
sieć kanalizacyjna z rur PVC DN 200 mm – 3379 m
sieć kanalizacyjna z rur PVC DN 160 mm – 433 m
przepompownia ścieków – 1 szt.


2.    budowa oczyszczalni ścieków typu BIOVAC o przepustowości 80 m3/dobę wraz z zagospodarowaniem terenu  ( pompowania, zbiornik retencyjny, budynek oczyszczalni ścieków, zbiornik koagulantu, stanowisko kontenera, wylot do odbiornika, fundament pod agregat, uzbrojenie terenu w tym kanalizacja, wodociąg energia, ogrodzenie terenu, zieleń, chodniki, dojazd).


VII. Dokumenty niezbędne do oceny spełniania powyższych warunków:
7.2    Wykaz, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania,   a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy         -     w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, wykonali min. 2 (dwa) zadania obejmujące zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub oczyszczalni ścieków o przepustowości  min.40 m3 / dobę o wartości min. 300 tyś. zł każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie    - zał. nr 3
ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
•    W ogłoszeniu powinno być: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej : sieć kanalizacyjna z rur PE 90x5,4 mm, PE 100,PN 10 SDR 17 - kanał tłoczny - 304 m sieć kanalizacyjna z rur PVC DN 200 mm - 3379 m sieć kanalizacyjna z rur PVC DN 160 mm - 433 m przepompownia ścieków - 1 szt. Budowa oczyszczalni ścieków typu BIOVAC o przepustowości 80 m3/dobę wraz z zagospodarowaniem terenu ( pompowania, zbiornik retencyjny, budynek oczyszczalni ścieków, zbiornik koagulantu, stanowisko kontenera, wylot do odbiornika, fundament pod agregat, uzbrojenie terenu w tym kanalizacja, wodociąg energia, ogrodzenie terenu, zieleń, chodniki, dojazd)..
II.2) Tekst, który należy dodać:
•    Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.2.
•    Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykaz, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, wykonali min. 2 (dwa) zadania obejmujące zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub oczyszczalni ścieków o przepustowości min.40 m3 / dobę o wartości min. 300 tyś. zł każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie - zał. nr 3.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-10-06

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-10-16

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-10-06