Ogłoszenie z dnia 2009-10-05 - Ogłoszenie Nr 169773 - 2009

Tytuł Ogłoszenie Nr 169773 - 2009
Data wydania 2009-10-05
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165587 - 2009 data 29.09.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, tel. 086 2737110, fax. 086 2737111.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej : sieć kanalizacyjna z rur PE 90x5,4 mm, PE 100,PN 10 SDR 17 - kanał tłoczny - 304 m sieć kanalizacyjna z rur PVC DN 200 mm - 3379 m sieć kanalizacyjna z rur PVC DN 160 mm - 433 m przepompownia ścieków - 1 szt. Budowa oczyszczalni ścieków typu BIOVAC o przepustowości 80 cm3/dobę wraz z zagospodarowaniem terenu ( pompowania, zbiornik retencyjny, budynek oczyszczalni ścieków, zbiornik koagulantu, stanowisko kontenera, wylot do odbiornika, fundament pod agregat, uzbrojenie terenu w tym kanalizacja, wodociąg energia, ogrodzenie terenu, zieleń, chodniki, dojazd)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej : sieć kanalizacyjna z rur PE 90x5,4 mm, PE 100,PN 10 SDR 17 - kanał tłoczny - 304 m sieć kanalizacyjna z rur PVC DN 200 mm - 3379 m sieć kanalizacyjna z rur PVC DN 160 mm - 433 m przepompownia ścieków - 1 szt. Budowa oczyszczalni ścieków typu BIOVAC o przepustowości 80 m3/dobę wraz z zagospodarowaniem terenu ( pompowania, zbiornik retencyjny, budynek oczyszczalni ścieków, zbiornik koagulantu, stanowisko kontenera, wylot do odbiornika, fundament pod agregat, uzbrojenie terenu w tym kanalizacja, wodociąg energia, ogrodzenie terenu, zieleń, chodniki, dojazd)..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
  • W ogłoszeniu jest: Wykaz, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, wykonali min. 2 (dwa) zadania obejmujące zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej lub oczyszczalni ścieków o przepustowości min.40 m3 / dobę o wartości min. 300 tyś. zł każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie - zał. nr 3.
  • W ogłoszeniu powinno być: Wykaz, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, wykonali min. 2 (dwa) zadania obejmujące zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub oczyszczalni ścieków o przepustowości min.40 m3 / dobę o wartości min. 300 tyś. zł każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie - zał. nr 3.

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.2.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykaz, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, wykonali min. 2 (dwa) zadania obejmujące zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub oczyszczalni ścieków o przepustowości min.40 m3 / dobę o wartości min. 300 tyś. zł każde poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie - zał. nr 3.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-10-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-10-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-10-05