Ogłoszenie z dnia 2009-09-25 - O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tytuł O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Data wydania 2009-09-25
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
    Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 63 ust. 2, 64 ust. 1, art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r),
z a w i a d a m i a m,
że w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835 B Chrzanowo – Wypychy- Dusze” na działkach pasa drogowego o numerach ewidencyjnych 51/1, 51/2, oraz na części działek o nr ewidencyjnym 2, 4, 58, 59 w obrębie miejscowości Wypychy, a także na działce o nr 66 i części działek nr 40, 56 w obrębie m. Dusze-Dębówka, polegającego na –
-  usunięciu istniejącego zakrzaczenia
-  wykonaniu górnej warstwy z kruszywa naturalnego,
-  wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach jezdni
-     ułożeniu warstwy jezdnej z betonu asfaltowego
-    uzupełnieniu korpusu drogowego
-    wykonaniu 3 przepustów z tworzyw sztucznych pod drogą
-    wykonaniu przepustów zjazdowych z rur z tworzyw sztucznych
-    uzupełnieniu poboczy pospółką.
-    ustawieniu krawężników betonowych w m. Wypychy
-    wykonaniu chodników z kostki betonowo-brukowej szarej
-    wykonaniu wjazdów bramowych w m. Wypychy z kostki betonowo-brukowej czerwonej
-    ustawieniu obrzeży betonowych w m. Wypychy.
zostało wydane w dniu 25 września 2009r, Postanowienie Nr Gk 7624-13/09, w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego  ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a oraz mają prawo wnieść zażalenia na w/w postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem  tutejszego Urzędu.
    Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

                                        W Ó J T
                                     mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-10-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-10-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-10-08