Ogłoszenie z dnia 2009-09-25 - O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Tytuł O B W I E S Z C Z E N I E - Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Data wydania 2009-09-25
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 63 ust. 2, 64 ust. 1, art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r),

z a w i a d a m i a m,

że w związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoje –Awissa, Czachy, Brychy oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łoje - Awissa, obejmującego:
-obręb ewidencyjny: Łoje Awissa gm. Radziłów (sieć wodociągowa i kanalizacyjna): dz. nr: 393, 396, 397, 400, 433/2, 384, 365, 363, 362, 360, 359, 356, 355, 354, 352, 351/2, 350, 368, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 318/1, 296/2, 312, 303/2, 319, 322, 324, 328, 332, 336, 337, 340, 341, 344, 345, 348, 349, 392/2, 401/1, 401/2, 402, 439, 303/1, 303/2, 425, 428, 429, 433/1, 444, 529, 404, 439, 304/1
- obręb ewidencyjny: Czachy gm. Radziłów (sieć kanalizacyjna) dz. nr: 44, 45, 46, 34/1, 9, 8, 7, 55, 52, 51, 48, 47, 6, 5, 4, 3/1, 3/2, 59, 60, 58, 57, 56, 34/2,
- obręb ewidencyjny: Brychy, gm. Radziłów (sieć kanalizacyjna) dz. nr: 104, 103, 68, 64, 61, 60, 58, 54, 125, 117, 131, 114, 112, 110, 107, 106, 105,
- obręb ewidencyjny: Pluty, gm. Jedwabne (sieć kanalizacyjna) dz. nr 51, 54
zostało wydane w dniu 25 września 2009r, Postanowienie Nr Gk 7624-12/09, w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a oraz mają prawo wnieść zażalenia na w/w postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem  tutejszego Urzędu.
    Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

                                        W Ó J T
                                     mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-10-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-10-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-10-08