Ogłoszenie z dnia 2009-09-15 - Obwieszczenie o zakończeniu postępownia

Tytuł Obwieszczenie o zakończeniu postępownia
Data wydania 2009-09-15
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Gk 7624-12/09

Radziłów 15.09.2009r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulicy Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie”(działki nr 1147; 1148/1; 1148/3; 1453; 1459 i 1461 oraz na części działek nr 914; 1138; 1163; 1164; 1165; 1170, 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1289; 1291/1; 1292/1; 1293; 1313; 1326; 1329/1; 1328/1; 1330; 1331/1; 1332/1; 1333; 1334; 1335; 1337; 1338; 1339/1; 1339/3; 1340/1; 1341; 1342; 1344; 1345; 1450; 1456; 1460 i 1465, 1346, 1569, 1349, 1351, 1354, 1361, 1366, 1367, 1370, 1372, 1326, 1325, 1323, 1321, 1318, 1317, 1314, 1457, 1312, 1454, 1286, 1283, 1281, 1277, 1340/2, 1455),

      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi do 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 
 
 

W ó j t   G m i n y          

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-09-14

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-09-14

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-09-14