Ogłoszenie z dnia 2009-08-25 -

Data wydania 2009-08-25

Radziłów  2009-08-25

Gk 7624-12/09

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

            Na podstawie art.123 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.) art. 63 ust. 2, 64 ust. 1, art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r),

zawiadamiam,

że w związku z prowadzonym w tutejszym Urzędzie postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę „ulicy Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” (na działkach nr 1147; 1148/1; 1148/3; 1453; 1459 i 1461 oraz na części działek nr 914; 1138; 1163; 1164; 1165; 1170, 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1289; 1291/1; 1292/1; 1293; 1313; 1326; 1329/1; 1328/1; 1330; 1331/1; 1332/1; 1333; 1334; 1335; 1337; 1338; 1339/1; 1339/3; 1340/1; 1341; 1342; 1344; 1345; 1450; 1456; 1460 i 1465, 1346, 1569, 1349, 1351, 1354, 1361, 1366, 1367, 1370, 1372, 1326, 1325, 1323, 1321, 1318, 1317, 1314, 1457, 1312, 1454, 1286, 1283, 1281, 1277, 1340/2, 1455, polegającego na rozbiórce istniejących chodników, poprawieniu odwodnienia ulic, na wybudowaniu trzech studni chłonnych na ulicy Nadstawnej, na wybudowaniu 2 studni chłonnych na ulicy Gumiennej; na budowie 10 sztuk studzienek ściekowych połączonych przykanalikiem ze studniami chłonnymi, na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach jezdni i w miejscu rozbiórki istniejącej nawierzchni, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu chodników, wjazdów oraz parkingu na samochody osobowe przy ulicy Gumiennej z kostki brukowej, wykonaniu przebudowy skrzyżowań ulicy Nadstawnej z ulicą Łomżyńską i Piękną oraz skrzyżowań ulicy Gumiennej z ulicą Karwowską i Piękną, wybudowaniu nowa sieć wodociągowej o długości około 500 m oraz  40 sztuk przyłączy wodociągowych o długości około 450 m w ulicy Nadstawnej, zostało wydane w dniu 25 sierpnia 2009r, Postanowienie Nr Gk 7624-12/09, w którym Wójt Gminy Radziłów stwierdził brak konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w ciągu 7 od dnia publicznego  ogłoszenia niniejszej informacji w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Plac 500-lecia 14, pokój nr 3a oraz mają prawo wnieść zażalenia na w/w postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem  tutejszego Urzędu.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Radziłów, a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

W Ó J T                 

mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-08-25

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-08-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-08-25