Ogłoszenie z dnia 2009-08-04 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Data wydania 2009-08-04
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Radziłów 2009.08.04

Gk. 7624-13/09

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

            Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 3 sierpnia 2009r. żądanie Gminy Radziłów wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa liniowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi nie będącej magistralną w obrębie wsi Łoje - Awissa, Czachy i Brychy oraz sieci wodociągowej nie będącej magistralną w msc. Łoje Awissa”. Realizacja inwestycji będzie obejmowała swoim zakresem :

- Obręb ewidencyjny: Łoje - Awissa gm. Radziłów (sieć wodociągowa i kanalizacyjna): dz. nr: 384, 365, 363, 362, 360, 359, 356, 355, 354, 352, 351/2, 350, 368, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 318/1, 296/2, 312, 303/2, 319, 322, 324, 328, 332, 336, 337, 340, 341, 344, 345, 348, 349, 392/2, 401/1, 401/2, 402, 439, 303/1, 303/2, 425, 428, 429, 433/1, 444, 529, 404, 439, 304/1

- Obręb ewidencyjny: Czachy gm. Radziłów (sieć kanalizacyjna)dz. nr: 46, 34/1, 9, 8, 7, 55, 52, 51, 48, 47, 6, 5, 4, 3/1, 3/2, 59, 60, 58, 57, 56, 34/2,

- Obręb ewidencyjny: Brychy, gm. Radziłów (sieć kanalizacyjna)dz. nr: 104, 103, 68, 64, 61, 60, 58, 54, 125, 117, 131, 114, 112, 110, 107, 106, 105,

- Obręb ewidencyjny: Pluty, gm. Jedwabne (sieć kanalizacyjna)dz. nr 51, 54

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia ( tj. do 1 września 2009r ) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a godzinach 7. 30-15. 45 w pokoju nr 3a.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U .Nr 199, poz. 1227), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego w dniu 4 sierpnia 2009r. zwrócono się do:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, 

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Pl. Niepodległości 12 ,19-200 Grajewo o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia.

Wójt Gminy             

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-08-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-08-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-08-05