Ogłoszenie z dnia 2009-07-27 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Data wydania 2009-07-27
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Radziłów 2009.07.27
Gk. 7624-12/09
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

                        Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27 lipca 2009r. żądanie Gminy Radziłów wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulicy Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie”(działki nr 1147; 1148/1; 1148/3; 1453; 1459 i 1461 oraz na części działek nr 914; 1138; 1163; 1164; 1165; 1170, 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1289; 1291/1; 1292/1; 1293; 1313; 1326; 1329/1; 1328/1; 1330; 1331/1; 1332/1; 1333; 1334; 1335; 1337; 1338; 1339/1; 1339/3; 1340/1; 1341; 1342; 1344; 1345; 1450; 1456; 1460 i 1465, 1346, 1569, 1349, 1351, 1354, 1361, 1366, 1367, 1370, 1372, 1326, 1325, 1323, 1321, 1318, 1317, 1314, 1457, 1312, 1454, 1286, 1283, 1281, 1277, 1340/2,1455),

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia ( tj. do 24 sierpnia 2009r ) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a godzinach 7. 30-15. 45 w pokoju nr 3a.

            Ponadto informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U .Nr 199, poz. 1227), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego w dniu 16 lipca.2009r. zwrócono się do:

-Starostwa Powiatowego w Grajewie Wydziału Ochrony Środowiska ul. Strażacka 6, 19 – 200 Grajewo, 

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Pl. Niepodległości 12 ,19-200 Grajewo o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-07-30

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-07-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-07-30