Ogłoszenie z dnia 2009-07-17 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Data wydania 2009-07-17
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów


Radziłów 2009.07.17
Gk. 7624-11/09
OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

                        Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 150 z późn. zm)  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17 lipca 2009r. żądanie Pełnomocnika Marcina Wisniewskiego ul. Belgradzka 44/14, 02-793 Warszawa działającego w imieniu i na rzecz PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01 – 230 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej PTK Centertel 1517/1103” Klimaszewnica” o trzy anteny sektorowe typu KATRHREIN 800104003 na działce o nr ewidencyjnym 274/3 w obrębie Klimaszewnica na terenie Gminy Radziłów stanowiącej własność Gminy Radziłów.

Zainteresowani mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia ( tj. do 27 sierpnia 2009r ) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów 19-213 Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, w pokoju nr 3a godzinach 7. 30-15. 45 w pokoju nr 3a.

            Ponadto informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U .Nr 199, poz. 1227), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego w dniu 16 lipca.2009r. zwrócono się do:

-Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok o wydanie opinii w sprawie potencjalnego znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia,  

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Pl. Niepodległości 12 ,19-200 Grajewo o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w. w. przedsięwzięcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-07-30

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-07-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-07-30