Ogłoszenie z dnia 2009-04-07 - Zawiadomienie

Tytuł Zawiadomienie
Data wydania 2009-04-07
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami pod nazwą” Budowa sieci wodociągowej do kolonistów wsi Radziłów – Janowo polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej do kolonistów wsi Radziłów Janowo na działkach o numerach ewidencyjnych 1605, 920, 1045/9, 56/1, 921, 52/1, 52/2, 53/2, 53/1, 51, 1633, 925, 459, ,– (obręb 24), z przyłączami do zabudowań kolonijnych.
      Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
      W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi do 3 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Otrzymują:
1. Gmina Radziłów
2. Strony postępowania ,
3. a/a.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-04-20

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-04-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-04-20