Ogłoszenie z dnia 2009-03-19 - O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

Tytuł O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania
Data wydania 2009-03-19
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Gk 7624- 4 /09

Zgodnie z art. 61 § 4, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 16 marca 2009 r Wójt Gminy Radziłów jako właściwy w sprawie na żądanie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów reprezentowanej przez inspektora Panią Edytę Duchnowską wydał postanowienie Nr Gk 7624-4/09 w którym stwierdził brak obowiązku prowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej do kolonistów wsi Radziłów -Kolonie na działkach nr 596/1, 912, 642/1, 643, 644, 645, 1522, 648, 948, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 wraz z dwoma przyłączami do zabudowań, z przyłączami do zabudowań kolonijnych.
 Postanowienie wraz z opiniami Starosty Grajewskiego Nr WR.76330-11/09 z dnia 13.03.2009 r i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Nr NZ-7200/10/2009 z dnia 13 marca 2009r dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów przy ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów. Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radziłów w pokoju 3a w dniach od 16 marca 2009 r do 6 kwietnia 2009r w godzinach od 730 do 1530.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Radziłów.      
      Niniejsze obwieszczenie podaje się do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, w miejscu inwestycji, oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.

                                   W  ó  j  t
                            mgr inż.  Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-03-19

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-03-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-03-19