Ogłoszenie z dnia 2009-03-19 - O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

Tytuł O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania
Data wydania 2009-03-19
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Zgodnie z art. 61 § 4, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 19 marca 2009 r Wójt Gminy Radziłów jako właściwy w sprawie na żądanie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów reprezentowanej przez inspektora Panią Edytę Duchnowską wydał postanowienie Nr Gk 7624-3/09 w którym stwierdził brak obowiązku prowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej do kolonistów wsi Radziłów Janowo nr 1605, 920, 1045/9, 56/1, 921, 52/1, 52/2, 53/2, 53/1, 51, 1633, 925, 459, z przyłączami do zabudowań kolonijnych.
 Postanowienie wraz z opiniami Starosty Grajewskiego Nr WR.76330-12/09 z dnia 13.03.2009 r i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Nr NZ-7200/ 12 /2009 z dnia 18 marca 2009r dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów przy ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów. Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radziłów w pokoju 3a w dniach od 16 marca 2009 r do 6 kwietnia 2009r w godzinach od 730 do 1530.
Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Radziłów.      
      Niniejsze obwieszczenie podaje się do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, w miejscu inwestycji, oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.

                                   W  ó  j  t
                            mgr inż.  Robert Ziemkiewicz

 Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r o podpisie elektronicznym(Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów lub e-mail: gminaradzilow1@poczta.onet.pl w terminie do 29 marca 2009r. Uwagi i wnioski złożone po dniu 29 marca 2009 r pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach prowadzenia niniejszego postępowania jest Wójt Gminy Radziłów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-03-19

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-03-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-03-19