Ogłoszenie z dnia 2009-03-19 - Zawiadomienie na XXIV Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 25 marca 2009 r. (środa) o godz. 10:00 w Budynku Urzędu Gminy.

Tytuł Zawiadomienie na XXIV Sesję Zwyczajną Rady Gminy Radziłów w dniu 25 marca 2009 r. (środa) o godz. 10:00 w Budynku Urzędu Gminy.
Data wydania 2009-03-19
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów

Ustalam następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Podjęcie stanowiska na temat wyznaczenia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5.    Odczytanie przez przewodniczących Komisji protokołów z posiedzeń.
6.    Przedstawienie sprawozdań za 2008 r., Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok;
b)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 2009 rok;
c)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2009 rok;
d)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2009 rok;
e)    zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2009 rok;
f)    uchwalenia Statutu Gminy Radziłów;
g)    zmieniająca uchwałę  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy;
h)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy;
i)     zmieniająca uchwałę w sprawie worów deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych;
j)    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinki;
k)    zmian w budżecie gminy na 2008 rok
l)    zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2008-2013;
m)     zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
n)    zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego.
o)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823 B na odcinku do miejscowości Rydzewo - Pieniążek”.
p)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822 B na odcinku Bukowo - Wiązownica”.
q)    ustalenia wysokości ceny za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną
8.    Przedstawienie sprawozdania wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
9.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
10.    Zapytania i wolne wnioski.
11.    Zamknięcie obrad sesji.                

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-03-19

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-03-19

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-03-19