Ogłoszenie z dnia 2009-03-11 - D E C Y Z J A

Tytuł D E C Y Z J A
Data wydania 2009-03-11
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
Radziłów dnia 11 .03.2009 r.

Gk 7624- 7 /08/09

D E C Y Z J A


         Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Gminy Radziłów z dnia 9 marca 2009 roku o uchylenie decyzji ostatecznej Wójta Gminy Radziłów Nr Gk7624-7/08 z dnia 6 stycznia 2009 r w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Łomżyńskich w Radziłowie

 

o r z e k a m

 

1. Uchylić ostateczną decyzję Wójta Gminy Radziłów Nr Gk 7624-7/08 z dnia 6 stycznia 2009 r w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Łomżyńskich w Radziłowie na częściach działek oznaczonych numerami: 945, 797/3, 797/4, 797/5, 520, 521, 524, położonych w Radziłowie z uwagi na fakt, iż stała się bezprzedmiotowa w związku z w. w. wnioskiem Inwestora, a pozostawienie w obrocie prawnym decyzji bezprzedmiotowej pozostaje w kolizji z interesem społecznym.
2. Nadać decyzji na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny.

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 9 marca 2009r wpłynął wniosek Gminy Radziłów o uchylenie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Radziłów Nr Gk 7624-7/08 z dnia 6 stycznia 2009 r w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Łomżyńskich na częściach działek nr 945, 797/3, 797/4, 797/5, 520, 521, 524 w Radziłowie. Decyzja była wydana celem uzupełnienia przeprowadzonego wcześniej postępowania zakończonego decyzją Wójta Gminy Radziłów Nr Gk 7624-3/08 z dnia 28 listopada 2008 r na działkach nr 540/7, 915, 916, 946, 1581 i częściach działek 964, 1431/3. W związku z tym, że wniosek o wydanie decyzji podstawowej ( z dnia 28 listopada 2008 r ) sporządzony został w oparciu o treść mapy ewidencyjnej nie wiadomym było, że odcinki ulicy Łomżyńskiej zajmują skrawki gruntów prywatnych.
Konieczność uchylenia decyzji uzupełniającej i przeprowadzenia powtórnego postępowania w przedmiocie rozszerzenia decyzji podstawowej, jako jedynej, jest niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powinno wykazać całościowy wpływ przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć powiązanych technologicznie, nie dopuszczalne jest zatem dzielenie ich na części. Nadanie zaś tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności celem przyśpieszenia postępowania leży w słusznym interesie społecznym zgodnie z art. 108 § 1 cytowanej wyżej ustawy, ponieważ przebudowa drogi ma szczególne znaczenie zarówno dla mieszkańców ulicy jak i Gminy Radziłów.
            Zgodnie z treścią art. 155 ustawy, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie uchylona przez organ administracji publicznej, który ją wyda, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Wójt Gminy Radziłów w dniu 6 stycznia 2009 r wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Łomżyńskich stanowiącej uzupełnienie decyzji Wójta Gminy Radziłów nr Gk 7624-3/08 z dnia 28 listopada 2008 r. W związku z powyższym istnieje konieczność uchylenia decyzji uzupełniającej i zmiany decyzji podstawowej w celu wykazania całościowego wpływu przedsięwzięcia na środowisko jedną decyzją, co warunkuje ubieganie się o środki pomocowe z Funduszy Unijnych.
            Biorąc pod uwagę okoliczność, że w przedmiotowej sprawie nie występują przesłanki negatywne, zaś przepis szczególny – art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ) pozwala na zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie takim jak podjęcie tej decyzji, uchylona zostanie decyzja uzupełniająca celem rozszerzenia decyzji podstawowej a tym samym doprowadzenia do wydania jednej decyzji na przebudowę ulic Łomżyńskich.

 

           P O U C Z E N I E


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza decyzja została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów.
Otrzymują:

Gmina Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14,
19-213 Radziłów
a/a
             Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art.
                                               7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o
                                               opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1653.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-03-25

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-03-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-03-25