Ogłoszenie z dnia 2009-03-11 - O B W I E S Z C Z E N I E

Tytuł O B W I E S Z C Z E N I E
Data wydania 2009-03-11
Podmiot ogłaszający Urząd Gminy Radziłów
                                                   Radziłów 2009-03-11

Gk 7624- 7 /08/09

O B W I E S Z C Z E N I E


                   Zgodnie z art. 61 § 4, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z póź. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 11 marca 2009 r Wójt Gminy Radziłów jako właściwy w sprawie na żądanie Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów reprezentowanej przez inspektora Panią Edytę Duchnowską wydał decyzję nr Gk 7426-7/09 w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji Nr Gk7624-7/08 z dnia 6 stycznia 2009 r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa ulic Łomżyńskich na części działek: 945, 797/3, 797/4, 797/5, 520, 521, 524 w Radziłowie, z uwagi na to, iż stała się bezprzedmiotowa.
 Zgodnie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) na wniosek Inwestora decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów przy ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów w pokoju 3a w dniach od 11 marca 2009 r do 31 marca 2009r w godzinach od 730 do 1530.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów, w pobliżu miejsca realizacji inwestycji, oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.

 

                                   W  ó  j  t
                            mgr inż.  Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-03-25

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-03-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-03-25